آماده سازی سطوح فلزی

    


محصولات شرکت شایان شیمی در صنایع فلزی

نام محصول

کد محصول

چربیگیر پودر آهن غوطه وری

SH-100

چربیگیر پودر آهن پاششی

SH-102

چربیگیر مایع آهن غوطه وری

SH-103

چربیگیر مایع آهن پاششی

SH-115

چربیگیر دستی

SH-114

چربیگیر آلومینیوم پودر قلیایی

SH-106

چربیگیر آلومینیوم مایع پاششی

SH-107

چربیگیر گالوانیزه پودری پاششی

SH-109

چربیگیر گالوانیزه پودر غوطه وری

SH-108

چربیگیر لعاب

SH-110

چربیگیر مس و برنج

SH-111

چربیگیر الکتریکی

SH-119

چربیگیر زنگبر فسفریکی

SH-503

چربیگیر مایع

SH-122

چربیگیر مایع قلیایی

SH-151

چربیگیر چدن پاششی

SH-113

 

 

فسفاته آهن پاششی

SH-201

فسفاته آهن غوطه وری

SH-200

فسفاته روی کلسیم

SH-202

فسفاته روی نیکل غوطه وری

SH-203

فسفاته روی نیکل پاششی

SH-204

فسفاته تری کاتیونیک

SH-206

فسفاته منگنز

SH-207

 

 

چربیگیر فسفاته توام پاششی

SH-116

چربیگیر فسفاته توام غوطه وری

SH-115

چربیگیر- فسفاته پودر

SH-117

چربیگیر-زنگبر کلریدریکی

SH-504

چربیگیر-فسفریکی

SH-505

چربیگیر-زنگبر فسفاته توام

SH-509

 

 

زنگبر آهن پایه کلریدریکی

SH-500

زنگبر آهن پایه فسفریکی

SH-501

رنگبر اسیدی جنرال

SH-405

سوپر رنگبر اسیدی

SH-400

رنگبر اسیدی پایه فنولی

SH-406

رنگبر قلیایی پودری

SH-401


بازگشت